Leveringsvoorwaarden en AVG

Leveringsvoorwaarden en AVG (Privacy Statement) XeloQ IQ-Telephony 

Hieronder vind je eerst de Privacy Statement (AVG) en daaronder onze leveringsvoorwaarden:


Privacy Statement (AVG) – XeloQ IQ-Telephony

XeloQ IQ-Telephony, Parellaan 2, 2132 WS Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:
XeloQ IQ-Telephony – Parellaan 2, 2132 WS Hoofddorp, Tel. +31-23-8901271, www.XeloQ.com

 

Persoonsgegevens die wij verwerken:
XeloQ IQ-Telephony verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Land van herkomst
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via administration@xeloq.com, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
XeloQ IQ-Telephony verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

 

Geautomatiseerde besluitvorming:
XeloQ IQ-Telephony neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van XeloQ IQ-Telephony) tussen zit. XeloQ IQ-Telephony gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

– XeloQ IQ-Telephony hanteert géén geautomatiseerde besluitvorming

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:
XeloQ IQ-Telephony bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

(Categorie) persoonsgegevens  > Bewaartermijn > Reden:
-Voor- en achternaam   > Zolang het account actief is / T.b.v. communicatie met de klant
-Land van herkomst      > Zolang het account actief is / T.b.v. communicatie met de klant
-Telefoonnummer          > Zolang het account actief is / T.b.v. communicatie met de klant
-E-mailadres                  > Zolang het account actief is / T.b.v. communicatie met de klant

Wanneer een SIP account niet meer actief is en betaling blijft uit, dan worden na 1 maand het account en alle persoonsgegevens verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden:
XeloQ IQ-Telephony verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. In de basis deelt XeloQ je persoonsgegevens met géén enkele derde partij. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken:
XeloQ IQ-Telephony gebruikt géén cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar administration@xeloq.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. XeloQ IQ-Telephony zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

XeloQ IQ-Telephony wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:
XeloQ IQ-Telephony neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via administration@xeloq.com

 

Leveringsvoorwaarden XeloQ IQ-Telephony

Over deze leveringsvoorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd en gaan in op het moment dat u een (reseller) account aanmaakt / aanvraagt danwel een hardware product, belbundels en/of een gewoon telefoonnummer aanschaft. Voorwaarden voor de Hosted VoIP /PBX zijn hier te vinden. XeloQ IQ-Telephony houdt zich het recht voor om deze voorwaarden te allen tijde en zonder vooraankondiging te wijzigen. De voorwaarden gelden zonder uitzondering voor alle XeloQ eindklanten, Affiliate partners en resellers. Over deze voorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 1: Gebruik van VoIP / Internet Telefonie diensten

U dient ten alle tijde in het land waar u gebruik maakt van onze VoIP diensten te verifiëren of het gebruik van VoIP diensten (Voice over IP / Internet Telefonie) bij de lokale wetgeving is toegestaan.U bent zelf persoonlijk aansprakelijk voor het gebruik van VoIP / Internet Telefonie in het land waar u deze dienst gebruikt. Door kennisneming van deze voorwaarden stemt u hier mee in dat u dit daadwerkelijk heeft geverifieerd.

Artikel 2: Aansprakelijkheid

XeloQ IQ-Telephony is nimmer aansprakelijk voor enige geleden schade in welke vorm dan ook door het niet beschikbaar zijn van de XeloQ Communications VoIP / Internet Telefoniesystemen en de daaraan verwante diensten zoals lokale telefoonnummers, websites, resellersystemen, betalingssites zoals Mollie, PayPal, iDeal en Skrill of de juiste afhandeling daarvan en eventuele hard- en software waaronder ook de SoftPhone(s).

Aan het niet beschikbaar zijn van het XeloQ Communicatie VoIP / Internet Telefoniesysteem en de daaraan verwante diensten kunnen geen enkele rechten worden ontleend. Aan het gebruik van VoIP / Internet telefoniesystemen kunnen risico’s zitten met betrekking tot het gebruik van uw SIP Accounts / accountinformatie. Geef de SIP accountinformatie nooit uit handen en zorg ervoor dat uw communicatiesystemen (email, CMS programma’s, websites) beveiligd zijn tegen afvangen van uw accountinformatie in welke vorm dan ook. Wanneer u door misbruik van uw accountinformatie door derden financiële schade lijdt, is XeloQ IQ-Telephony hier nimmer voor aansprakelijk.

Aanvallen / misbruik van derden op uw VoIP / IP PBX systemen door misbruik van uw accountinformatie danwel een andere vorm van misbruik van het bij u in gebruik zijnde VoIP telefoonsysteem is nimmer de aansprakelijkheid van XeloQ IQ-Telephony en iedere vorm van correspondentie of claim richting XeloQ IQ-Telephony hierover wordt van de hand gewezen.

Tekortkomingen van andere aanbieders van elektronische communicatienetwerken en elektronische communicatiediensten waarmee het elektronische communicatienetwerk van XeloQ is verbonden, zijn niet aan XeloQ toerekenbaar (dit zou uw Internetverbinding danwel de Telecommunicatiepartners van XeloQ IQ-Telephony kunnen zijn).

Artikel 3. Internetverbinding versus telefoongesprekken

Realiseert u zich goed dat met VoIP / Internet Telefonie de telefoongesprekken over uw Internetverbinding gaan. Dit heeft de volgende consequenties:

-geen Internet = niet bellen & niet gebeld worden
-slechte of haperende Internetverbinding = slechte of haperende gesprekken

Alle diensten welke XeloQ aanbiedt komen over uw Internetverbinding binnen; is telefonie voor u van ‘levensbelang’ dan adviseert XeloQ IQ-Telephony één of meerdere KPN lijnen als reserve / backup aan te houden. Neem contact op voor meer informatie.

Artikel 4. Telefoongidsen of nummerinformatiediensten

Lokaal aangevraagde nieuwe danwel geporteerde telefoonnummers worden niet opgenomen in enige telefoongids danwel andere nummerinformatiedienst.

Artikel 5. Voorwaarden ten aanzien van de PrePay beltegoeden, tarieven en abonnementen

De beltarieven om te bellen naar het gewone telefoonnet welke staan vermeld op onze website en binnen uw account wanneer u bent ingelogd, zijn DAGPRIJZEN.

XeloQ IQ-Telephony houdt zich het recht voor om deze tarieven ten allen tijde en zonder vooraankondiging te wijzigen. De werkelijke ACTUELE tarieven kunt u vinden als u op de website bent ingelogd onder ‘Mijn Account’.

Aan de op de website beschikbaar gestelde tarieven-lijst kunnen geen rechten worden ontleend. Dit is een tarievenlijst welke dient als globale prijsindicatie.

Beltegoeden voor eindgebruikers, wederverkopers en partners zijn 9 maanden geldig. Er geldt géén opzegtermijn voor onze dienst en van het ingelegde PrePay beltegoed vindt géén restitutie plaats. Over deze voorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd. XeloQ IQ-Telephony houdt zich het recht voor om deze geldigheid en voorwaarden ten aanzien van deze geldigheidsduur / beltegoeden te allen tijde en zonder vooraankondiging te wijzigen.

Artikel 6. Voorwaarden SIP accounts & beltegoeden

Minimale inleg per account is € 5,00 (excl 21% BTW / € 6,05 incl BTW)

Herinleg minimaal € 5,00 (excl 21% BTW / € 6,05 incl BTW)

Zonder beltegoed op een SIP account kan men niet onderling gratis bellen.

Zonder beltegoed op een SIP account kan men niet naar het gewone telefoonnet bellen.

SIP accounts welke binnen 24 uur na registreren niet bevestigd worden, worden verwijderd.

SIP accounts welke binnen 10 dagen na registreren en bevestigen niet van een PrePay beltegoed worden voorzien, worden verwijderd

Elk geregistreerd SIP account wordt automatisch op onze email nieuwsbrief-lijst geplaatst (als u dit niet wilt, geeft u dit dan aan).
XeloQ IQ-Telephony licht haar klanten via de nieuwsbrief in over acties, nieuwe producten en eventuele storingen.

Beveilig uw SIP / Accountinformatie zodat deze niet in handen van derden kan vallen. Enigerlei misbruik door derden van uw accountinformatie en de directe danwel indirecte schade daarvan, kan nimmer op XeloQ IQ-Telephony worden verhaald.

Over deze voorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 7. Voorwaarden onderling bellen

Particuliere en zakelijke gebruikers van het VoIP telefoonsysteem welke een actief (d.w.z. betaald) account hebben waarvoor Pre-Pay beltegoed is ingelegd kunnen momenteel gratis onderling bellen.

XeloQ IQ-Telephony houdt zich het recht voor om deze gratis gesprekken in de toekomst te belasten met een ‘per minuut’ prijs. Over de hoogte van deze ‘onderlinge tarieven’ alsmede het ingangstijdstip van deze onderlinge tarieven kunnen geen uitspraken worden gedaan. Nieuws hieromtrent zal op de website en per nieuwsbrief worden verstrekt. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 8. Voorwaarden gewone telefoonnummers

XeloQ IQ-Telephony levert ook gewone telefoonnummers om vanaf het gewone ‘KPN’ telefoonnet bereikbaar te zijn op uw IP Telefoon / SIP Account.

De voorwaarden voor deze telefoonnummers zijn als volgt:

• € 4,79 per maand* (voor regionale en/of geporteerde nummers)

• XeloQ IQ-Telephony behoudt zich het recht voor om de inkomende gesprekken in de toekomst te belasten met een ‘per minuut’ prijs. Veel carriers belasten deze kosten reeds door maar XeloQ momenteel nog niet.

• aansluitkosten nieuw nummer € 12,50

• porteringskosten (uw nummer meenemen naar XeloQ) bedragen € 17,50 éénmalig
 (uitporteringskosten: Eur 5,-)

• afsluitkosten: nihil  (als u in een lopend termijn opzegt / geen restitutie!) 

• minimale termijn 1 maand /  vervolgtermijnen 1 maand / opzegtermijn 1 volle kalendermaand 

• zonder opzeggen wordt het nummer automatisch met 1 maand verlengd

• betaling per automatische incasso / vooruitbetaling voorafgaande aan elke termijn

• bij uitblijving of storneren van betalingen worden nummers direct afgesloten; hierover kan niet worden gecorrespondeerd

• aantal ‘lijnen’ per nummer: standaard 1 (extra lijnen / kanalen bedragen € 2,99 per kanaal / maand)

• beschikbaarheid gebaseerd op best effort

• continuïteit t.a.v. van het gebruik van de nummers gebaseerd op best effort

• geen garanties van aflevering op SIP / IP telefoons aangezien dit over het ‘open’ Internet gaat

• verplaatsen van de IP Telefoon / ATA / VoIP gateway / SoftPhone naar een andere lokatie dan het bij registratie opgegeven adres is niet toegestaan volgens de OPTA /ACM (u neemt hiervoor zelf de verantwoording)

• bij 088 en 0900 nummers dienen de OPTA / ACM vergoedingen voldaan te zijn; wanneer de OPTA / ACM een 088 of 0900 nummer(blok) afsluit, zal dit ook bij XeloQ gebeuren. Over deze voorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 9. Wereldwijde telefoonnummers

Sedert juni 2005 levert XeloQ IQ-Telephony wereldwijde gewone telefoonnnummers.

Voorwaarden voor het gebruik van deze nummers:

• nummers leverbaar vanaf Eur 4,79 per maand / per nummer / setupkosten vanaf Eur 10,-

• betaling voor de inbelnummer(s) geschiedt door inhouding van het (voldoende) beltegoed

• setupkosten en eerste maand wordt van het beltegoed ingehouden bij aanvraag

• over het algemeen geldt: 1 telefoonnummer op 1 SIP account

• beschikbaarheid van de wereldwijde inbelnummers: op aanvraag

• bereikbaarheid wereldwijde telefoonnummers en doorschakeling gebeurt op een permanente basis

• ‘best effort’ ; er worden geen garanties gegeven ten aanzien van de telefoonnummers en doorschakeling daarvan naar een SIP telefoon

• de algemene voorwaarden ten aanzien van de beschikbaarheid van het telefoonsysteem zijn ook van toepassing op de beschikbaarheid van de buitenlandse telefoonnummers

• opzegtermijn van buitenlandse inbelnummer(s) bedraagt 1 volle kalendermaand

• minimum termijn voor een buitenlands telefoonnummer is 3 maanden

• XeloQ IQ-Telephony behoudt zich het recht voor om de inkomende gesprekken in de toekomst te belasten met een ‘per minuut’ prijs. Veel carriers belasten deze kosten reeds door maar XeloQ doet dit momenteel nog niet voor een groot deel van de nummers. Enkele nummers worden reeds belast.

• Actuele prijzen en beschikbaarheid van alle telefoonnummers staan altijd weergegeven op de website.

Artikel 10. Alarmnummers

Alarmnummers zoals 112  / ambulance / dokter telefoons zijn via het XeloQ VoIP systeem momenteel ALLEEN in Nederland te bereiken. Dit geldt exclusief voor business accounts waarbij de vaste adresgegevens van elke klant bij XeloQ bekend zijn. Het 112 alarmnummer is op ‘best effort / geen garanties’  te bereiken aangezien de nummers via XeloQ over het publieke Internet en het gewone publieke telefoonnetwerk worden afgehandeld. XeloQ is hiervoor nimmer aansprakelijk wanneer het bellen naar het 112 alarmnummer niet juist kan worden afgehandeld en enige persoonlijke danwel materiele schade welke hieruit voortvloeit.

Artikel 11. 0800 en 0900 servicenummers

De in Nederland bestaande 0800 telefoonnummers zijn via XeloQ kosteloos te bereiken. Veel buitenlandse 0800 + 0900 telefoon zijn via het XeloQ VoIP belsysteem niet te bereiken. Gelieve hier rekening mee te houden en deze diensten met de bestaande KPN lijn danwel mobiele telefoons te bellen. Nederlandse 0900 nummers zijn op aanvraag te gebruiken. Hier wordt het maxmale tarief dat in Nederland geldig is gerekend. Momenteel € 1,074 (ex BTW) per minuut. Standaard staan de Nederlandse 0900 nummers geblokkeerd.

Artikel 12. Beschikbaarheid telefoonsysteem

Het XeloQ IQ-Telephony systeem met al zijn aanverwante diensten zoals bijvoorbeeld gewone telefoonnummers is zonder uitzondering 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar op basis van ‘Best effort’.

Storingen en onderhoud aan het telefoonsysteem of andere omstandigheden welke niet binnen het bereik van XeloQ IQ-Telephony liggen zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Bij storingen aan het telefoonsysteem dient de afnemer dit te melden aan de helpdesk van XeloQ IQ-Telephony door een email te sturen aan helpdesk@xeloq.com met een duidelijke en uitgebreide klachtomschrijving. Na ontvangst van de storingsmelding zal de technische dienst van XeloQ IQ-Telephony pogen om de storing zo spoedig mogelijk te verhelpen. De supportdiensten vallen geheel onder de Best Effort regeling en klachten worden opgelost op basis van beschikbaarheid van onze supportmedewerkers.

Artikel 13. Gebruik VoIP hardware

Het XeloQ IQ-Telephony systeem werkt met de SIP (RFC3261) standaard. Klanten welke gebruik maken van het XeloQ Communications VoIP telefoonsysteem, dienen over een SIP compatible apparaat danwel SIP compatible software te beschikken om met ons systeem te kunnen bellen.

XeloQ houdt zich het recht voor om niet compatible SIP apparatuur of apparatuur welke storingen op ons systeem veroorzaken, te mijden danwel te verwijderen van ons systeem.

Artikel 14. Gebruik VoIP software

Met betrekking tot de betaalde VoIP bel-software (softPhones zoals XPRO en SJPhone) dient de gebruiker een officiële software licentie van de desbetreffende softwarefabrikant in zijn/haar bezit te hebben voordat er op het XeloQ systeem mee gebeld mag worden. Gebruik van illegale software-licenties op het VoIP belsysteem van XeloQ is te allen tijde de verantwoording van de gebruiker van die software. XeloQ IQ-Telephony is nimmer aansprakelijk voor eventuele schadeclaims die door de software-fabrikant(en) aan de gebruiker van illegale belsoftware (softphones) worden opgelegd.

Artikel 15. Onderhoud telefoonsysteem

XeloQ Communications Ltd. houdt zich het recht voor om wanneer daar redenen voor zijn, onderhoud aan het VoIP telefoonsysteem uit te voeren. Deze zullen doorgaans van te voren aan de afnemer worden doorgegeven. Er kunnen echter situaties zijn waardoor direct onderhoud aan het systeem noodzakelijk is en waardoor de dienst tijdelijk niet beschikbaar is. Dit wordt niet gemeld maar wordt per direct door de technische dienst van XeloQ IQ-Telephony opgelost. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 16. Betalingsvoorwaarden hard- en software

Tenzij anders overeengekomen dient de betaling vooraf te geschieden door storting of overmaking op een door XeloQ IQ-Telephony aangewezen bank- of girorekening voorafgaand aan de verzending. Na ontvangst van het verschuldigde bedrag worden de artikelen verstuurd. Dit geldt niet voor rembours-zendingen; deze dienen contant te worden voldaan aan de postbode bij ontvangst van de goederen. Wanneer er wordt betaald met PayPal of een Creditcard worden de goederen verstuurd zodra er een goedkeuring van de betaling door de creditcardmaatschappij is ontvangen. Voor diensten en verzendingen welke op nacalculatie / factuurbasis gaan, geldt over het algemeen dat indien de afnemer de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, de afnemer van rechtswege in verzuim is en heeft XeloQ IQ-Telephony het recht alle bijkomende rente- en incassokosten op de afnemer te verhalen, door middel van het uit handen geven aan een incassobureau. Een incasso volgt automatisch na 2 betalingsherinneringen en aanmaning. Hierover kan niet worden gecorrespondeerd.

Artikel 17. Betalingsvoorwaarden VoIP telefoonsysteem

Ten aanzien van het telefoonsysteem, dient iedere afnemer een voldoende saldo (beltegoed) in depot te hebben. Zonder beltegoed kan er niet worden gebeld. Het beltegoed voor het telefoonsysteem dient op Pre-Pay basis (vooruitbetaling) te worden voldaan. Alle additionele diensten zoals bestellen of porteren van bestaande telefoonnummers en de jaarkosten voor het gebruik daarvan, wordt van uw prepaid beltegegoed ingehouden.

Artikel 18. Betalingsmethoden

U kunt het Pre-Pay beltegoed per bank, Mollie, PayPal, iDeal , Skrill of per creditcard betalen. Zie de juiste betalingsgegevens en betalingscondities op de website.
Het bedrag dat u zowel per bank of per credit card betaalt, is inclusief de 21% BTW.
In uw account wordt zonder BTW gewerkt. De BTW wordt dus van het betaalde bedrag afgehaald voordat uw account van het geld wordt voorzien.
Wenst u met PayPal of met uw credit card te betalen dan wordt hierin het volgende verrekend:
1. 5% kosten voor de transactie
2. van het bedrag dat dan overblijft wordt de 21% BTW afgehaald
3. het bedrag welke dan over is wordt in uw account bijgestort.

 Voor MoneyBookers gelden de volgende kosten:
1. X% kosten voor de transactie (variabel)
2. van het bedrag dat dan overblijft wordt de 21% BTW afgehaald
3. het bedrag welke dan over is wordt in uw account bijgestort.


 LET OP: PayPal, MoneyBookers en credit card betalingen kunnen tot 48 uur duren i.v.m. fraude checks!

Artikel 19. Hardware leveringen

XeloQ IQ-Telephony levert behoudens overmacht uit voorraad (producten).
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen vindt levering plaats af magazijn XeloQ Communications Ltd.
Vanaf het moment van levering gaan alle risico’s van verlies, beschadigingen, configuratie-problemen door externe factoren etc., ongeacht de oorzaak, over op de afnemer. De order/verzendkosten bedragen € 9,95 * bij pakketten tot 5kg. Daarboven geldt een toeslag van € 1,- per kg.*
Dit geldt zowel bij vooruitbetaling of verzenden onder rembours.

 Bij versturen onder rembours wordt er € 7,50 extra in rekening gebracht op de order/verzendkosten van € 9,95 tot 5kg. Daarboven geldt een toeslag van € 1,- per kg.*

Artikel 20. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen blijven eigendom van XeloQ IQ-Telephony totdat de afnemer aan alle verplichtingen jegens haar heeft voldaan. De afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van XeloQ IQ-Telephony in onderpand te geven.

Artikel 21. Retourzendingen

XeloQ IQ-Telephony maakt een onderscheid tussen commerciële retourzendingen en afhandeling van defecten. Voor beide retourzendingen geldt dat XeloQ IQ-Telephony geen zendingen accepteert welke niet zijn voorzien van een door XeloQ IQ-Telephony “RMA” nummer. 

 We verwijzen expliciet naar de onderstaande exhoneratie clausules onder welke voorwaarden wij retouren van zowel hard- als software uitsluiten.

Artikel 22. Afhandeling van defecten (voor zowel consumenten als bedrijven)

Wij onderscheiden verschillende soorten defecten:
 DOA. (Dead On Arrival) Er wordt binnen acht dagen na facturering gemeld dat het product niet functioneert. Het product wordt compleet en verder onbeschadigd teruggenomen of vooruit geruild. Bij vooruitruilen moet het defect gemelde apparaat binnen tien werkdagen na de melding binnen zijn, anders wordt het vervangende apparaat alsnog gefactureerd (mits dit niet al gebeurt is dan volgt na de tien dagen een credit minus de kosten – zie beneden)

 GARANTIE. Binnen één jaar na facturering door XeloQ IQ-Telephony wordt een defect gemeld. Het product wordt gerepareerd of vervangen (door een ander reeds gerepareerd exemplaar). Het streven is dat dit niet langer dan een week, maar zeker niet meer dan twee weken duurt.

REPARATIE. Meer dan één jaar na facturering wordt een defect gemeld. Het product wordt onderzocht en er wordt een prijsopgave gemaakt van eventuele reparatie of vervanging.

Exhoneratie clausules t.a.v. het bovenstaande: (dit geldt voor alle afnemers!)

• Afhandeling wordt alleen verricht voor apparaten die direct of indirect door XeloQ IQ-Telephony geleverd zijn en waarvoor geen expliciete andere afspraken met de wederverkoper zijn gemaakt. De bewijsvoering hiervan ligt bij de wederverkoper.

• Indien het probleem niet door de technische dienst kan worden gereproduceerd worden er onderzoeks- en verzendkosten in rekening gebracht.

• Indien het probleem kan worden opgelost door de firmware (software) in het apparaat te vervangen worden er onderzoeks- en verzendkosten in rekening gebracht.

• Indien het probleem kan worden opgelost door de instellingen in het apparaat te veranderen worden er onderzoeks- en verzendkosten in rekening gebracht.

• Indien het product retour is gestuurd op uitdrukkelijk verzoek van één van de helpdeskmedewerkers van XeloQ IQ-Telephony, worden er nooit onderzoeks- en verzendkosten in rekening gebracht. Dit is een uitzondering op punt 2, 3 en 4.

• Defecten veroorzaakt door blikseminslag, waterschade e.d. vallen niet onder garantie. Daaruit voortvloeiende kosten moeten door de klant op zijn of haar verzekering worden verhaald.

• Configuratieproblemen vallen niet onder de garantie.

• Schade aan de producten danwel aan andere apparatuur welke de oorzaak zijn van verkeerde configuraties van onze producten valt niet onder de garantie.

• Schade aan onze producten danwel aan andere apparatuur welke zijn aangesloten aan onze producten welke de oorzaak is van oneigenlijk gebruik, valt niet

• Schade aan onze producten welke wordt veroorzaakt door andere aangesloten apparatuur, valt niet onder de garantie. • Verkeerde aanschaffen betreffende hard- danwel software welke zijn gemaakt door onjuist inzicht in de materie, door een onjuist gebruik/toepassing of een verkeerde configuratie van de Internetverbinding, vallen niet onder de garantie. Hiervoor geldt geen retour-procedure. U kunt dit voorkomen door alle informatie op de website te lezen en informatie in te winnen bij XeloQ IQ-Telephony voordat u een product aanschaft. Kijk hiervoor op de website bij de FAQ pagina.

• Bestelde en geleverde software wordt nimmer teruggenomen. Dit geldt ook voor software waarvan de softwarelicentie op naam van de klant/wederverkoper is uitgeleverd. U kunt de op de website of door XeloQ IQ-Telephony aangeleverde evaluatie-versies proberen alvorens tot aanschaf over te gaan.

• Wanneer een product na oplevering en installatie door XeloQ IQ-Telephony door configuratie-problemen / veranderingen door de eigenaar/klant danwel derden onbruikbaar wordt, valt dit niet onder de garantie en kan de apparatuur niet worden geretourneerd.

• De producten welke door XeloQ IQ-Telephony op lokatie worden geïnstalleerd en geconfigureerd door één van onze medewerkers, worden geconfigureerd en geheel werkend opgeleverd. Wanneer er nadien een configuratieverandering in een van onze producten optreedt door handmatige aanpassingen van de klant / eigenaar danwel een verandering in de infrastructuur waarop onze producten zijn aangesloten heeft plaatsgevonden ofwel een verandering / overbelasting van de Internetverbinding, dan kan er geen aanspraak op de garantie worden gemaakt en kan de apparatuur niet worden geretourneerd. Deze clausule gaat in op moment van oplevering na de installatie en configuratie.

• XeloQ IQ-Telephony is nooit verantwoordelijk voor de infrastructuur en Internetverbinding van de klant. Veranderingen hieraan en overbelastingen van Internetverbindingen zijn nooit de verantwoording van XeloQ IQ-Telephony of van de werking van onze producten en hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Als één van deze gevallen zich voordoet kan er geen aanspraak op de garantie worden gemaakt en kan de apparatuur niet worden geretourneerd. Procedure:
De klant (consument, bedrijf of wederverkoper) meldt het defect per e-mail naar RMA@XeloQ.Com. Hierbij moeten de volgende gegevens worden opgenomen:

- Merk, type en serienummer van het product
- Probleemomschrijving
- Aanschafdatum 

Na controle en goedkeuring door XeloQ IQ-Telephony voor de retourzending wordt de klant (consument, bedrijf of wederverkoper) een “RMA”-formulier met de opgegeven gegevens gemaild of gefaxt. De klant ondertekent het RMA formulier en stuurt het mee met het product.
Het product dient goed verpakt en aan de buitenkant van de doos voorzien van het RMA nummer gestuurd te worden aan: XeloQ IQ-Telephony 
T.a.v. Support afdeling, RMA nummer ………..
Parellaan 2, 2132 WS Hoofddorp.


 De kosten van het verzenden van het product naar XeloQ IQ-Telephony zijn voor rekening van de klant. De kosten voor het verzenden van het product van XeloQ IQ-Telephony naar de klant zijn voor XeloQ IQ-Telephony, behoudens de uitzonderingen genoemd in de exhoneratie clausule.
Over het verloop van de procedure wordt uitsluitend per email gecorrespondeerd (rma@xeloq.com)

Commerciële retourzendingen hardware (alleen voor wederverkopers)

Een wederverkoper kan foutief bestelde of geleverde hardwareproducten binnen zeven werkdagen na factuurdatum terug zenden naar XeloQ IQ-Telephony. Hiertoe dient de wederverkoper een e-Mail te sturen naar RMA@xeloq.com , met in de e-Mail:

- Merk, type en serienummer van de betrokken producten.
- De vermelding dat het hier gaat om een commerciele RMA.
- Een omschrijving van de reden van de retourzending (dit moet een goed beargumenteerde reden zijn!)

 Na controle en goedkeuring door XeloQ IQ-Telephony voor deze retourzending wordt de wederverkoper een “RMA”-formulier met de opgegeven gegevens gemaild of gefaxt. De wederverkoper ondertekent het RMA formulier en stuurt het mee met het product. Het product dient volledig, in werkende staat en in de originele verpakking terug te worden gezonden. Maak gebruik van een omdoos of andere extra verpakking, plak geen verzendstickers op de oorspronkelijke verpakking en zend het apparaat toe aan: XeloQ IQ-Telephony 
T.a.v. Support afdeling, RMA nummer ………..Parellaan 2, 2132 WS Hoofddorp.


 Vermeldt altijd het afgegeven RMA nummer op de buitenkant van het pakket.
De kosten van het verzenden van het product naar XeloQ IQ-Telephony zijn voor rekening van de wederverkoper. De wederverkoper ontvangt na ontvangst een credit ter waarde van de inkoopprijs op het moment van de aanvraag van de commerciële RMA, minus door XeloQ IQ-Telephony in rekening gebrachte kosten. Software is uitgesloten van retourzending.

Goedkeuring commerciële retourzending (voor wederverkopers)

Hard- en software producten welke door wederverkopers (resellers) worden afgenomen zijn bedoeld voor (kleinschalige) voorraad bij de wederverkoper of voor directe verkoop na een bestelling bij de wederverkoper. Aangezien wij onze toegevoegde waarde ook halen uit de commerciële en technische kwaliteit van onze wederverkopers, ligt er voor de wederverkopers een bepaalde taak weggelegd. Deze taak houdt ook in het op voorraad houden van bepaalde producten uit onze productlijn. Om die reden worden producten nooit teruggenomen als zij onderdeel maken van de voorraad van de wederverkoper. Overvoorraad bij de wederverkoper is dus niet bespreekbaar als commerciele retourzending. Tevens door de wederverkoper verkeerd aanbevolen technische oplossingen vallen buiten de commerciële retourzending. De website voorziet in voldoende technische kennis om een verkeerde ‘wederverkoop’ vóór te zijn. Ook de op aanvraag verkrijgbare technische trainingen op onze productlijn voorzien hierin. Om deze redenen wordt een commerciele retourzending ook geweigerd.

Terugname kosten NIEUWE hardware (software is uitgesloten van terugname)

Voor alle klanten (consumenten, bedrijven en wederverkopers) behoudt XeloQ IQ-Telephony zich het recht voor per teruggezonden product 10% van de waarde van het product als kosten voor terugname in rekening te brengen, met een minimum van € 25,- * per product. Dit alleen wanneer er onder de bovengenoemde voorwaarden een retour plaatsvindt en deze apparatuur NIEUW en ONGEBRUIKT is en compleet wordt teruggestuurd in onbeschadigde verpakking. Als aan deze voorwaarden niet wordt voldaan, wordt na een nadere inspectie de credit-waarde bepaald.

Inruilacties:
Wanneer een klant gebruikte VoIP apparatuur wil inruilen voor nieuwe apparatuur, dan geldt hiervoor de volgende regeling. Leeftijd VoIP apparatuur / retourgelden in % van de actuele nieuwprijs prijs:
< 1 jaar: 50%
1-2 jaar: 35%
2-3 jaar: 25%
> 3 jaar: 10%. Dit geldt alleen bij INRUIL op nieuwe producten. 
 Alle genoemde prijzen op deze pagina zijn exclusief 19% BTW. U ontvangt deze voorwaarden bij elk product dat u besteld. Over deze voorwaarden kan niet worden gecorrespondeerd.

DISCLAIMER:
Aan informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden verleend t.a.v. beschikbaarheid of prijzen van bepaalde diensten. Prijzen, verstrekking van informatie en voorwaarden genoemd op deze pagina zijn ‘onder voorbehoud’.


Laatste update: 27 december 2018